1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců.
  2. K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury), popis závad, které produkt vykazuje. Kupující je povinnen předat prodávajícímu reklamované zboží čisté, doporučujeme použít originální balení. Pokud tak neučinní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
  3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku
  4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
  5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
  6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
  7. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.