Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu www.roue.cz mezi společností ComPerformance s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, IČ: 06116434 (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.

 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je ComPerformance s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, IČ: 06116434 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentováno na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

 6. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího, včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:
  - e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
  - kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
  - telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.

 2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky.

 3. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
  - dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
  - název a cenu zboží, cenu přepravy,
  - adresu místa doručení zboží spolu s jménem kontaktní osoby,
  - podmínky a způsob přepravy.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen:
  - dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě,
  - zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.

 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen:
  - převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  - zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  - nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

 2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.

Kupní cena

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu české koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Osobní údaje a jejich ochrana

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ComPerformance s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 IČ: 06116434 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:
email: info@roue.cz
telefon: 602 195 878

3. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Pokud je kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je nezbytné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

4. Pokud je kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je nezbytné pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR- tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Změny v osobních údajích může kupující uskutečnit úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu nebo zasláním informačního emailu prodávajícímu. Výpis osobních údajů může kupující získat ve svém zákaznickém účtu v sekci Osobní údaje nebo zasláním informačního emailu prodávajícímu..

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutou v potvrzené objednávce.

 2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 3. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu se zákonem 89/2012 Sb (Občanský zákoník).

 4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:
  - kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s tímto textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den.měsíc.rok) č.(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (správné číslo účtu)". Dále kupující uvede své jméno, adresu a aktuální datum.
  - kupující odešle zboží zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž hradí přepravní náklady.
  - vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi (fakturou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.

 5. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

 6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna soukromě ve formě e-mailových zpráv.

 3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

 5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.